Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. Zonal Topraklar
 • 1.1. Kahverengi Orman Toprakları
 • 1.2. Kızıl Kahverengi Podzolojik Topraklar
 • 1.3. Kızıl Renkli Akdeniz Terra-Rossa Toprakları
 • 2. Azonal Topraklar
 • 3. İntrozonal Topraklar
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Toprak Tipleri
  Türkiye'de topraklar genel olarak zonal, azonal ve intrazonal topraklar olmak üzere
  üç ana grupta ele alınır. Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak zonlaşma
  gösterecek şekilde yayılırlar. İntrazonal topraklar anakaya yapısına jeomorfolojik
  şartlara ve drenaja bağlı olarak teşekkül ederler. Azonal topraklar ise horizonlaşma
  göstermeyen dış etkenler ile taşınmış alüvyon, kil ve moren depoları gibi dolgu
  maddelerinden meydana gelmiş topraklardır.

  1. Zonal Topraklar


  Zonal toprak tipleri ülkemizde en geniş bir yayılma alanına sahiptir. Anadolu yarımadasının
  kuzey, batı ve güneyinde diğer bir değişle Karadeniz, Ege, Akdeniz coğrafi
  bölgelerimizde oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bu topraklar fazla
  yıkanmış suda eriyen kimyasal maddesi az, yer yer silisli potzalleşmiş yer yerde
  demir oksit ve aliminyum oksit bileşiklerinin fazla olduğu lateritik asit karakterlidir.
  Bu toprakların bir kısmı daha nemli olan kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerimizde
  değişik özellikler gösterecek şekilde (Pedalfer) görülürken bir kısmıda az asit fakat
  kuvvetli alkalin şekilde (Podzol) yağışların daha az olduğu batı ve güney kesimlerde
  dikkati çekerler.

  Zonal topraklar ülkemizde kahverengi orman topraklar, kızıl kahverengi potzolik
  topraklar ve kızıl renkli Akdeniz "Terra Rossa" toprak tiplerinden oluşurlar.

  1.1. Kahverengi Orman Toprakları


  Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Batı Anadolu eşiği
  üzerindeki dağlık yüksek alanlarda Güneydoğu Toroslar üzerinde dikkati çeken bu
  tip topraklar ormanlık alanlarda görülürler. Koyu renkli olup organik madde bakımından
  zengin olan bu topraklar asit reaksiyon gösterirler.

  1.2. Kızıl Kahverengi Podzolojik Topraklar


  Bu tip genelde orman örtüsü ile kaplı dağların yüksek kısımlarında karşımıza çıkar.
  Doğu Karadeniz dağlarında, Bolu dağlarının Aladağlar ile Alaçam dağlarında nemli
  soğuk ortamlarda sarıçam, ladin ve kayın ormanları altında yaygınlık gösterirler.
  Kuvvetli asit karakterli olan bu topraklar yıkanmış olduğundan besin maddeleri
  yönünden fakirdir.

  1.3. Kızıl Renkli Akdeniz Terra-Rossa Toprakları


  Kalker, marn, kil ve serpantinlerden oluşan kayaçlar üzerinde ve genelde güney
  Marmara bölümü, Ege, Akdeniz bölgelerinde yayılma gösteren Terra-Rossa Toprakları
  kil ve demiroksitler bakımından zengin topraklardır. Kayalık kalker arazi
  üzerinde yer yer dikkati çeken uvala ile polye tabanlarında görülen bu toprakların
  genelde Toros dağlarının 1000 m.'in üzerinde olan kesimlerinde organik maddelerin
  fazla yer tutması nedeniyle renkler çok daha koyu kırmızıdır. Bu topraklar yer
  yer verimli ziraat topraklarını meydana getirirler.

  Ülkemizde yaygın olan bu zonal toprak tipleri dışında ayrıca daha küçük alanlarda
  dikkati çeken zonal topraklar ile de karşılaşılır. Bunlar İç Anadolu ve Güneydoğu
  Anadolu bölgelerimizde dikkati çekerler. Bunların başlıcaları; Kireçsiz kahverengi
  topraklar, kırmızımsı kahverengi topraklar, çernozyom, sierozem, kahverengi step
  toprakları ve kestane renkli kırmızımsı topraklardır. Bu tip toprakların görüldükleri
  alanlarda yağışlar 300-600 mm. arasındadır. Bu topraklar organik madde bakımından
  fakirdir. Bu topraklar alkalen karakterli olup; renkleri koyu kahve ile sarımsı
  kahverengi arasındadır. Genelde kuru tarımın yoğun olarak yapıldığı ve toprakların
  Erzurum-Kars yaylalar sahasında derinlikleri 1m.'yi bulan ve alt horizonlarında
  yoğun kireç birikimi olanlar, çernozyumlar ise üzerinde boyları 1 m'yi geçen otlar
  ile hayvancılık ekonomisinin geliştiği alanlar olarak karşımıza çıkar.

  2. Azonal Topraklar


  Bu topraklar ülkemizde pek fazla geniş alanlar kaplamazlar. Toplam yözölçümde
  ancak % 10 kadar saha azonal toprak alanıdır. Vadi tabanları, delta sahaları ve hafif
  eğimli yamaçlarda çökelmiş depo dolgularından meydana gelen bu topraklarda horizonlaşma
  gözükmez.

  Ülkemizde bu toprakların görüldüğü başlıca yerler; Çarşamba, Bafra, Seyhan, Ceyhan,
  Asi, Göksu, Sakarya deltaları ile Küçük, Büyük Menderes ve Gediz, Bakırçay,
  vadi olukları Muş, Erba, Niksar, Erzurum ovalarıdır. Bu sahalarda yer alan toprakların
  fiziksel ve kimyasal özellikleri ise tamamen akarsuyun taşıdığı ana malzeme
  ile yakından ilgilidir. Bu topraklar genelde iyi drene olmuş verim kabiliyeti yüksek
  tarıma elverişli topraklardır. Bunun dışında dağların eteklerinde yamaçlar önlerinde
  üst seviyelerden taşınan malzemenin biriktiği koluviyal depolar, ince ve iri unsurların
  bir arada görüldüğü topraklar olarak dikkat çeker. Bu topraklarda yapı yamaç
  gerisindeki yüksek kütlenin özelliklerini taşır. Bu sahalarda yer alan topraklarda
  aşınmanın kuvveti dikey yönlü gelişmelerde önemli rol oynar, aşınmanın durduğu
  dönemlerde büyük ölçüde ince unsurların birikimi sağlanır. Bu toprakların
  bulunduğu alanlar ağaç tarımının yapıldığı alanlar ile ormanlık sahalar olarak karşımıza
  çıkar. Ayrıca ülkemizde daha dar alanlarda görülen başka azonal toprak tipleride
  vardır. Bunlar kolüvyol depolar halinde çökelmiş kıyı ve kara kumulllarına
  tekabül ederler, kıyılarda ve iç kesimlerde görülürler.

  3. İntrozonal Topraklar


  Ülkemizde oldukça sınırlı alanlarda ortaya çıkan bu topraklar genelde aşınmanın
  devamlı olduğu yüksek alanlar ile birikmenin fazla olduğu kesimlerde, yer yer kapalı
  havzalarda taban suyunun yüksek olduğu alanlarda yer yerde ana kayaya bağlı
  olarak görülürler.

  Ülkemiz yüzölçümünün % 2'sini kaplayan bu toprakların yüksek yamaçlar önünde
  uzananlar kumlu, çakıllı olarak filiş serileri ile volkanik sahalar üzerinde gelişme
  gösterirler. Toros dağlarının eteklerinde İç Anadolu bölgesinde (Karacadağ, Ürgüp,
  Nevşehir) göller yöresinde (Gölcük) İzmir-Foça çevresinde belirgin bir şekilde karşımıza
  çıkan topraklarda Kum oranı çok yüksektir. Anakayaya bağlı olarak gelişenleri
  ise rendzina "kalker" ve grumusol "kil marn" toprakları olarak belirlenirler.
  Rendzina toprakları ülkemizde yumuşak kireç taşının yaygın olduğu alanlarda görülür.
  İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde en fazla dikkati çeken bu topraklar
  genellikle tahıl üretimi için çok elverişlidir.

  Grumusol topraklar ise killi, kireçli, marnlı depolara bağlı olarak gelişme gösterirler.
  Türkiye'de dikkati çektikleri alanlar ise Trakya'da Ergene havzası Güney Marmara
  bölümünde Bursa-Karacabey arası, Muş ovası ve Konya havzasının bazı kesimleridir.
  Kil oranının yüksek olduğu bu topraklar aynı zamanda koyu renkli ağır
  bünyelidir. Yaz döneminde kuruduklarında bu topraklarda yer 2-3 cm. genişliğinde
  ve 50-75 cm. derinliğinde çatlaklar meydana gelir. Organik madde bakımından
  zengin olan grumusol topraklar tarımsal faaliyetler için elverişlidir.
  Bunun dışında ülkemizdeki diğer intrazonal topraklar ise kurak iklim şartları ile kapalı
  drenaj sisteminin bulunduğu yerlerde ve anakayada tuz oranının fazla olduğu
  kesimlerde gelişme gösterirler. Bu tip topraklar içinde en fazla yer kaplayan ve dikkati
  çekenler solonçak "Tuzlu Toprak" lardır. İç Anadoluda Konya havzasında Akgöl,
  Çumura çevrelerinde, Erzurum ovasının merkezi kesimde Küçük ve Büyük
  Menderes deltalarının denize yakın olan bölümlerinde görülürler. Bu sahalarda
  topraklarda taban suyundaki sülfat ve klorür tuzlarının kapilerite ile yüzeye çıkması
  sonucunda yer yer beyaz renkli lekeler görülür. Ayrıca toprak yüzeyinde şişmeden
  dolayı ortaya çıkan kabarıklıklarda dikkati çeker. Diğer İntrazonal topraklar
  içinde dar sahalarda görülenler ise bileşimlerinde genelde sodyum ve karbonatların
  hakim olduğu alkali topraklar çorak "Tuzlu-Alkalı" topraklar tabansuyu seviyesinin
  yüksek olduğu hidromorfik topraklar yüksek dağlık alanlarda orman sınırının
  üzerindeki dağ çayırları ve göl kenarlarında görülen turbabalık topraklar olmak
  üzere belirlenir.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir